APOSTOLAT MARGARETKA

"Nie ma złych Kapłanów, są tylko tacy, za których wierni za mało się modlą"
św. Jan Maria Vianney.

Obecnie modlitwą Margaretki obejmujemy 40 kapłanów


CZYM JEST, JAK POWSTAŁ I JAK ZAŁOŻYĆ APOSTOLAT "MARGARETKA"

Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju. Ojcu Jozo Zovko, byłemu proboszczowi parafii w Medziugorju (Bośnia i Hercegowina), objawiła się Matka Boża i płakała przed nim z powodu kapłanów. Ojciec Jozo Zovko (na zdjęciu) wspomina słowa Maryi:
Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej wierzyć! Muszą chronić wiarę Kościoła. Powiedzcie moim drogim kapłanom, aby modlili się na różańcu każdego dnia.

Matka Boża płakała z powodu kapłanów, gdyż wielu z nich przestało wpatrywać się w Tajemnicę Kapłaństwa z pokorą pełną podziwu i dziękczynienia, a wiele tysięcy kapłanów po prostu zdradziło otrzymane od Boga powołanie, porzuciło tę najbardziej zaszczytną i odpowiedzialną służbę w Kościele i odeszło bezpowrotnie ze stanu duchownego, dając przy tym niemałe zgorszenie dla wiernych. Byli zdolni, utalentowani, ale upadli z powodu braku dostatecznej pomocy modlitewnej Kościoła. Matka Boża bardzo pragnie, aby wszyscy wierni gorąco kochali swych kapłanów, gdyż każdy kapłan jest jak Mojżesz, aby prowadzić Kościół bezpieczną drogą do Ziemi Obiecanej, tj. nieba. Bez wiernych i roztropnych kapłanów Kościół nie wie dokąd iść, brakuje mu nadprzyrodzonych źródeł uświęcenia (słowa Bożego, Eucharystii, odpuszczenia grzechów, uzdrowienia, wyzwolenia spod władzy szatana), a wierni są jak latorośle oddzielone od winnego krzewu. Dlatego Matka Boża pragnie, aby każdy kapłan ponownie znalazł właściwe mu miejsce w twoim sercu, w twojej modlitwie, w twojej rodzinie, i uzyskał potrzebną mu duchową ochronę i materialne wsparcie.

HISTORIA POWSTANIA APOSTOLATU: Pewna pani profesor z Kanady przybyła z pielgrzymką do Medziugorja i – dogłębnie poruszona nauką Ojca Jozo o kapłaństwie oraz orędziami Matki Bożej – rozpoczęła Apostolat za kapłanów, który nazwała MARGARETKĄ. Wybrała kwiat margaretki z siedmioma listkami. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu listkach kwiatowych nazwiska siedmiu rodzin (lub imiona i nazwiska siedmiu konkretnych osób), które składają Bogu przyrzeczenie wie-czystej modlitwy – każda rodzina (lub pojedyncza osoba) w jednym określonym dniu tygodnia. Ojciec Jozo wspomina: W centrum pierwszej MARGARETKI wpisała moje imię. Wtedy oni złożyli przed Bogiem przysięgę, że będą się modlić za mnie przez całe swe życie! Teraz czuję się jak mała rybka w wodzie. Codziennie Kościół modli się za mnie! Zachowuje mnie w swoim sercu, myśli o mnie! (...) Matka Boża właśnie tego chce, żeby chrześcijanie umieszczali kapłanów w centrum swej modlitwy, swoich serc, swoich myśli. Wracając do domu utwórzcie MARGARETKĘ swoim kapłanom. Mówię do was jak brat, jak ksiądz, jak na spowiedzi. Módlcie się za nas kapłanów każdego dnia, ponieważ jesteśmy słabi. Bez waszej pomocy nie możemy wam skutecznie głosić Ewangelii. Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowadźcie je w życie! Tylko w ten sposób możecie przeżyć wielkie i głębokie doświadczenie tego, czym jest Kościół. MARGARETKA jest zatem wspaniałym Bożym dziełem – jest po prostu miłością Maryi i Kościoła do kapłanów.

ZASADY ZAWIĄZANIA APOSTOLATU:
1. GRUPA MODLĄCYCH SIĘ OSÓB
MARGARETKĘ niekoniecznie muszą tworzyć rodziny. Może też być 7 pojedynczych osób. Ważne jest to, aby w każdy dzień tygodnia ktoś się modlił. Jedna osoba przyjmuje na siebie obowiązek dobrowolnie wybranej przez Grupę modlitwy za konkretnego kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia. Podstawowa proponowana modlitwa to, modlitwa za kapłanów i koronka medziugorska:

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. ...........(imię kapłana).......... uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty ....(imię patrona) ..., którego imię nosi ks. ....(imię kapłana)..... Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.
(odmówienie) Koronki z Medziugorja – „Wierzę” oraz 7 razy („Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu”).

Radzi się, aby zobowiązania modlitewne nie były zbyt absorbujące, gdyż może to doprowadzić do zniechęcenia i porzucenia Apostolatu. Liczy się wytrwałość i wierność złożonemu przyrzeczeniu. Oczywiście zamiast w/w modlitw można np. ofiarować dziesiątkę Różańca św., litanię lub inną dowolną modlitwę. Rekomenduje się jednak Koronkę z Medziugorja, gdyż tam właśnie powstał omawiany Apostolat. Koronka ta jest starą chorwacką modlitwą, o odmawianie której prosi Matka Najświętsza. Zaleca się, aby trzy pierwsze trójki odmawiać w intencji zwycięstwa Maryi w posłudze danego kapłana. Trzy następne – o pokonanie szatana, zaś siódmą trójkę – za tryumf Niepoka-lanego Serca Maryi i pojednanie świata. Można też powiązać każdą z siedmiu trójek z prośbą o odrodzenie siedmiu darów Ducha Świętego (mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej), gdyż Niepokalana pragnie zanurzać kapłanów w mocy Ducha Świętego. W niektórych Grupach poszczególne dni tygodnia związane są z określonymi darami Ducha Świętego. W tym przypadku każda osoba z „siódemki” uprasza dla kapłana konkretny dar Ducha Świętego – przypisany do danego dnia tygodnia.
Uwagi:
A. Ta sama osoba, jeżeli rozszerzy swoje serce dla Bożej miłości, może należeć do wielu MARGARETEK, np. siedmiu kapłanów – każdy na jeden dzień tygodnia. Jest również możliwość zwielokrotnienia liczby kapłanów i objęcia modlitewnym wstawiennictwem w tym samym dniu tygodnia kilku kapłanów, lecz w tym przypadku należy odmówić przepisaną modlitwę oddzielnie za każdego z nich.
B. Po złożeniu przyrzeczenia „siódemka” nie ma oczywiście obowiązku zbierania się wspólnie na modlitwę. Każdy modli się w tym miejscu, w którym żyje lub obecnie przebywa.
C. Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż kapłan, a istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną to można to uczynić. Jeżeli nie, to przecież wierzymy w „świętych obcowanie” i ta osoba już z drugiej strony będzie wstawiać się za tym kapłanem. Jeżeli ksiądz umrze wcześniej, to kto wie czy nie potrzebuje on nadal naszej pomocy modlitewnej. Bardzo często osoby znają tylko imię kapłana i nic o nim nie wiedzą i to powinno wystarczyć. Reszta zawiera się w miłosierdziu Bożym i w naszym akcie dobrej woli, aby czynić dzisiaj, nie myśleć za dużo co i jak będzie. Szkoła Matki Bożej jest szkołą dnia dzisiejszego.

2. PRZYRZECZENIE
Grupa siedmiu osób składa wieczyste przyrzeczenie modlitwy, tzn. do końca swego życia. Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, a istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną, to można to uczynić. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, to osoba składająca przyrzeczenie zabiera ze sobą obowiązek modlitwy wstawienniczej także po śmierci (w niebie lub w czyśćcu – na zasadzie świętych obcowania), aby wszyscy szczęśliwie dotarli do bram nieba. Gdyby kapłan umarł wcześniej, to nie przestajemy się za niego modlić, gdyż nie wiemy, czy jest on w niebie, czy też w czyśćcu, gdzie będzie potrzebował naszego wstawiennictwa. Wierzymy, że Bóg w swoim miłosierdziu wykorzysta każdą modlitwę zanoszoną za kapłanów i pozwoli uczestniczyć w wymianie duchowych dóbr pomiędzy „siódemką” a jej kapłanem.
Każdy dzień jest dobry, aby złożyć przyrzeczenie, niemniej wskazane jest uczynić to w niedzielę lub w jakieś święto kościelne, lub z okazji jakiegoś innego spotkania, np. z racji rekolekcji. Jeśli to możliwe grupa siedmiu osób uczestniczy we Mszy świętej i po Komunii św. składa przyrze-zenie, posługując się np. taką oto formułą:

Boże w Trójcy jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach powstałego w parafii w Medziu-gorju Apostolatu MARGARETKA przyrzekam wieczystą modlitwę za księdza ... . Moje przyrze-czenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen.

lub.... tekst ślubowania odczytuje kapłan celebrujący Mszę św:
„Oto w dniu dzisiejszym, w święto (.......) podejmujemy nieustającą modlitwę na terenie naszej parafii za kapłana....... W ten sposób odpowiadamy na apel Królowej Pokoju i Matki Kapłanów , proszącej o pomoc modlitewną dla wszystkich kapłanów całego świata. Apostolat „Margaretka” obejmuje powoli obie półkule Ziemi. Dlatego dziś przed Najświętszym Sakramentem, przed Chrystusem Królem Wszechświata potwierdzamy gotowość modlitewnej opieki nad nimi.
Pytam Was: - 1) Czy chcecie się modlić za kapłana..................? 2) Czy będziecie się modlić w każdym dniu, przez całe życie prosząc o opiekę nad Nim? 3) Czy obejmiecie ramionami Serce całe mozolne jego życie?
Dziękuję Wam w imieniu Najświętszego Serca Jezusa i Maryi, również w imieniu ks................... którego otoczycie modlitewną troską. Proszę również o modlitwy za tych kapłanów , którzy czekaja na dalsze „Margaretki”. (Echo Medziugorje Nr 155 z XII.2000)

Dobrze jest składać przyrzeczenia przy wystawionym Najświętszym Sakramencie na głos lub cicho w sercu, razem lub osobno. Można przy tym rękę położyć na sercu. Najważniejszą sprawą jest, aby uczynić to w całkowitej wolności serca i w stanie łaski uświęcającej. Wskazane jest, aby w czasie tego obrzędu przyrzeczenia obecni byli – o ile to możliwe – wspomniani kapłani, którym należy dać na pamiątkę blankiet MARGARETKI. Gdyby któryś z nich mógł odprawiać wtedy Mszę świętą, niech ofiaruje Ją za swoją MARGARETKĘ, lub przynajmniej włączy złożone przyrzeczenia w Ofiarę Eucharystyczną Chrystusa.
W niektórych sytuacjach nie będzie możliwości zorganizowania wspólnego składania przyrzeczeń przez „siódemkę”, gdy np. Grupa rozproszona jest w różnych rejonach Polski czy świata. W takim przypadku osoba, która organizuje MARGARETKĘ umawia wszystkich zainteresowanych, aby w określony dzień osobiście złożyły Bogu i Maryi przyrzeczenia w miejscu swojego przebywania i rozpoczęły modlitwę. Gdyby zaistniała możliwość spotkania „siódemki”, wtedy można wspólnie odnowić przyrzeczenie.
Wskazane jest również być podczas uroczystej Mszy św. zostały poświęcone przez kapłana blankiety - Margaretki.

3. DAR PRZEKAZYWANY INNYM
Bóg pobudza niektóre osoby do aktywnego włączenia się w rozszerzanie tego rodzaju apostolatu. Osoba, która pragnie utworzyć MARGARETKĘ zbiera grupę siedmiu osób, jako symboliczny kwiat wokół kapłana objętego modlitwą (np. ks. proboszcza, księdza wikarego, kapłana, który przeżywa jakieś trudności, który prosił nas o modlitwę, lub któremu jesteśmy winni szczególną wdzięczność). Wskazane jest, by zaprosić Maryję do pokierowania nie tylko doborem osób, ale też całą tą działalnością apostolską, gdyż jest to Jej dzieło.
Własnym przykładem należy zachęcać do włączenia się w ten apostolat, informując krewnych i znajomych o wyżej przedstawionych zasadach, wręczając im najlepiej kserokopie tego tekstu. Małodusznych, zalęknionych i wątpiących w swoje możliwości należy pobudzać do złożenia ufno-ści w Bogu, który nie odmawia niezbędnej pomocy dla dochowania wierności złożonemu przyrzeczeniu.
Zewnętrznym znakiem przynależności do tego Apostolstwa jest otrzymanie blankietu z tekstem modlitwy za kapłana. Komplet blankietów, tj. 8 egzemplarzy (dla „siódemki” i dla kapłana) oraz Koronki z Medziugorja można zamówić lub też zastąpić formą bardziej ozdobną, samodzielnie wykonaną.
Wskazane jest, aby wszystkie osoby zaangażowane w to apostolstwo mogły kiedyś złożyć MARGARETKĘ Matce Bożej osobiście, udając się z pielgrzymką do Medziugorja.
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. (...) Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt 6, 19-21).
Dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie (Jr 3,15).
/wykorzystano duże fragmenty opracowania o. Jerzego Zielińskiego OFM Cap./

GDZIE ZNALEŹĆ BROSZURKI MARGARETEK
Tekst modlitwy oraz tekst krótkiej koronki pokoju znajduje się w broszurkach (jedna broszurka dla każdej odmawiającej osoby plus jedna dla kapłana, aby wiedział, że jest objęty taką modlitwą i kto się za niego modli) 1 komplet broszurek to 8 sztuk. Zarówno broszurki jak i koronki można zamówić przez Internet. Adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje o Apostolacie i broszurki można również znaleźć na stronie: www.margaretka.org.pl
Modlitwa za kapłanów to nie tylko nasz chrześcijański obowiązek, ale przede wszystkim radość, że możemy towarzyszyć kapłanowi poprzez wspieranie go naszą modlitwą. Mała św. Tereska została patronką misji mimo, że nigdy nie była misjonarką lecz modliła się za księży misjonarzy. Życzymy Wam wiele radości podczas odmawiania przez Was modlitwy Margaretki i zawierzamy Panu Bogu Wasz Apostolat.

Broszurka Margaretki - strona zewnętrzna i wewnętrzna

Wspólnota „Miłosierdzie”

 

www.odnowa.ostrow-maz.pl